Gebruikers voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden CrowdBuilding

De Dienst “CrowdBuilding” (hierna: “de Dienst”) wordt u via internet aangeboden door het bedrijf CrowdBuilding B.V. Aan het gebruik van de Dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Dienst te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door CrowdBuilding B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

 

ArtiKEL 1.                GEBRUIK VAN DE DIENST

1.1.               Met de Dienst heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. De Dienst bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de Dienst.

1.2.               Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de Dienst gebruiken.

1.3.               U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. CrowdBuilding B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij CrowdBuilding B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4.               Indien u een vermoeden heeft van misbruik via uw account, dient u CrowdBuilding B.V. hier onverwijld van op de hoogte te stellen en uw (inlog)gegevens te wijzigen.

 

ArtiKEL 2.                GEBRUIKSREGELS

2.1.               Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van de Dienst.

2.2.               Daarnaast is het verboden op of via de Dienst

a)      onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

b)      informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

c)       informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

d)      de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

e)      voor eigen commerciële doeleinden in te zetten;

2.3.               Indien CrowdBuilding B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag CrowdBuilding B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4.               Indien naar het oordeel van CrowdBuilding B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van CrowdBuilding B.V. of derden en/of van de Dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software of DDoS (Distributed Denial of Service) aanvallen, is CrowdBuilding B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. CrowdBuilding B.V. is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5.               CrowdBuilding B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is CrowdBuilding B.V. gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6.               CrowdBuilding B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart CrowdBuilding B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

 

ArtiKEL 3.                BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

3.1.               CrowdBuilding B.V. doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de Dienst.

3.2.               CrowdBuilding B.V. onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3.               CrowdBuilding B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist CrowdBuilding B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

ArtiKEL 4.                PERSOONSGEGEVENS

4.1.               De Dienst verwerkt uw persoonsgegevens. CrowdBuilding B.V. treedt hierbij op als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.2.               De persoonsgegevens die CrowdBuilding B.V. van u verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en Diensten.

4.3.               CrowdBuilding B.V. zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.4.               Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

4.5.               U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van uw (persoons)gegevens. Een dergelijke verzoek kan worden gedaan zoals omschreven in artikel 8.2.

4.6.               CrowdBuilding B.V. zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van CrowdBuilding B.V., deze vindt u .

 

ArtiKEL 5.                INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1.               De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van CrowdBuilding B.V. (of dat van derden). Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van CrowdBuilding B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2.               Informatie die u publiceert of opslaat via de Dienst, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot woonideeën, is en blijft uw eigendom. CrowdBuilding B.V. heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van CrowdBuilding B.V. Dit alles zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan u.

5.3.               Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan CrowdBuilding B.V. besluiten tot aanpassing of verwijdering.

5.4.               CrowdBuilding B.V. kan u vragen alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die u publiceert of opslaat over te dragen aan CrowdBuilding B.V.

5.5.               U mag informatie die u publiceert of opslaat via de Dienst naar eigen inzicht aanpassen. .

5.6.               Indien u informatie stuurt naar CrowdBuilding B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

5.7.               CrowdBuilding B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of CrowdBuilding B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal CrowdBuilding B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

ArtiKEL 6.                VERGOEDING VOOR DE DIENST

6.1.               De Dienst wordt u geheel aangeboden.

 

ArtiKEL 7.                AANSPRAKELIJKHEID

7.1.               De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor u als zijnde consument en niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.

7.2.               Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert CrowdBuilding B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Dienst.

7.3.               CrowdBuilding B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4.               Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij CrowdBuilding B.V. meldt.

7.5.               In geval van overmacht is CrowdBuilding B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

ArtiKEL 8.                DUUR EN OPZEGGING

8.1.               Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de Dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.

8.2.               U kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen door uw account te verwijderen. Na verwijdering van het account zal de overeenkomst per direct worden beëindigd.

8.3.               CrowdBuilding B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de Dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

 

ArtiKEL 9.                WIJZIGINGEN PRIJZEN EN VOORWAARDEN

9.1.               CrowdBuilding B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. Dit betekent dat CrowdBuilding B.V. op een zeker moment een vergoeding mag vragen voor het gebruik van de Dienst.

9.2.               CrowdBuilding B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3.               Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

ArtiKEL 10.            OVERIGE BEPALINGEN

10.1.            Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2.            Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met CrowdBuilding B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CrowdBuilding B.V. gevestigd is.

10.3.            Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4.            De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door CrowdBuilding B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5.            Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6.            CrowdBuilding B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die CrowdBuilding B.V. of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.